Valósítsd meg álmaid kertjét velünk - Kérd ingyenes árajánlatunkat

Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírja, hogy az Adatkezelő az érintett jogai érvényesülésének elősegítése érdekében megfelelő intézkedést hoz, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, lényegre törő, világos, átlátható, érthető és közérthetően megfogalmazott tartalommal teljesíti, továbbá, hogy elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását. 


Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 1. Fogalommeghatározások

 Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, feldolgozása, lekérdezése, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt), összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Adatkezelő: aki az adatkezelést végzi, az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatokat kezel.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.

Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a Társaság tulajdonában lévő honlapjain (www.kertmenedzser.hu, és www.precizfoldmunka.hu) keresztül ajánlatot kér, hírlevélre feliratkozik, cookie-k elhelyezéséhez hozzájárul.

 1. Az adatkezelésről

A www.kertmenedzser.hu,  a www.precizfoldmunka.hu  weboldal használata, különösen az ajánlatkérés során a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek a jelen tájékoztatóban felsorolt adatfeldolgozók részére szükségesen megadott adatok.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, kijelenti, hogy kötelezőnek ismeri el magára nézve a jelen adatkezelési szabályzat tartalmát. A Kertmenedzser Kft. kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a www.kertmenedzser.hu és a www.precizfoldmunka.hu címen elérhető weboldalak működtetésével kapcsolatos adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen tájékoztató hatálya a www.kertmenedzser.hu és a  www.precizfoldmunka.hu oldalak és ezek esetleges aldomainjein történő adatkezelésre terjed ki. Jelen adatvédelmi tájékoztatónk elérhető a https://kertmenedzser.hu/jogi-nyilatkozat/ oldalon.

2.1. E tájékoztatás kiadója, egyben az Adatkezelő:

Cégnév: Kertmenedzser Kertészeti és Öntözéstechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1148 Budapest, Kalapács utca 13/a 3. em. 11.

Cégjegyzékszám: 01-09-933076
Adószám: 12409042-2-42
Képviselő: Kelemen Gábor

Telefonszám: +3670/ 779-2031

E-mail cím: kertmenedzser@gmail.com

Honlap: www.kertmenedzser.huwww.precizfoldmunka.hu

(a továbbiakban: Társaság)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Társaságunk a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az IT szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás) biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott személyes adatokat, az általa végzett művelet a személyes adatok megszerzése, begyűjtése, tárolása a szerveren, illetve azok megsemmisítése.

A tárhelyszolgáltató ellátja az adatok védelmét, azok sérülése, megsemmisítése, elvesztése, módosítása, illetéktelenek általi hozzáférése vagy nyilvánosságra hozatala ellen, valamint bármilyen más, nem engedélyezett feldolgozási módszerekkel szemben.

Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

 

Tárhelyszolgáltató:

Név: Verdes Tamás Egyéni Vállalkozó

Székhely: 1192 Budapest, Kós Károly tér 4, fszt 10.

Nyilvántartási szám: 50963737

Adószám: 67929478-1-43
E-mail-címtamas@premiumhonlap.hu

 

2.3.  Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban (legalább 8 évig) kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

Az adatfeldolgozó megnevezése: ILIOS HOLDING Kft

Az adatfeldolgozó székhelye: 1074 Budapest, Dohány u. 48.

Cégjegyzékszáma: 01-09-180758

 Adószáma: 24758147-2-42

 1. Az adatkezelés jogalapja

A Kertmenedzser Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Infotv.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvénnyel.

3.1. A weboldalakon a hírlevélre történő feliratkozás során önkéntesen, a Felhasználó/érintett kifejezett hozzájárulásával megadott adatok esetében az adatkezelés jogalapja a Felhasználó/érintett hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése d) pontja, GDPR 6. cikk 1) bekezdés a) pontja.

3.2. A weboldalon az ajánlatkérés során a Felhasználó/érintett által önkéntesen megadott személyes adatok esetében az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; a GDPR 6. cikk 1) bekezdésének b) pontja.

3.3. A számlázással összefüggésben kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikke 1) bekezdésének c) pontja, illetve az Infotv. 5.§ (1) bekezdésének a) pontja, hivatkozva a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-ában, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 228. §-ában foglaltakra, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. §-ában foglaltakra.

3.4. A cookie-kkal összefüggésben az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, illetve az Infotv. 5. § 1) bekezdésének d) pontja.

 1. Az adatkezelés célja

A weboldal működése során tudomásunkra jutott adatokat a következő célokból kezeljük:

A hírlevélre történő feliratkozás, ajánlatkérés, számlakibocsátás, továbbá az ún. „cookie-k” elhelyezése során tudomásunkra jutott adatokat kizárólag a fent megjelölt adatkezelési célok megvalósulásának érdekében és azokhoz szükséges mértékében kezeljük!
A weboldal használatával a Felhasználó/érintett tudomásul veszi a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát, és ezzel kifejezetten hozzájárul adatainak fenti cél/ok érdekében történő kezeléséhez.

 1. A kezelt adatok köre

5.1. Az ajánlatkérés során kötelezően megadott adatokat a személyre szabott ajánlat elkészítése és elküldése, szolgáltatásaink értékesítése céljából használjuk. Ilyen adatok a Felhasználó/érintett neve, e-mail címe, telefonszáma, lakóhelye – a város megnevezésével. Ezeket az adatokat megrendelés esetén 8 évig őrizzük és kezeljük, ellenkező esetben egy évig.

Az adatkezelés jogalapja hírlevelek esetén az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

Weboldalaink használatával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen adatvédelmi tájékoztatóban leírtaknak megfelelően, a szolgáltatás teljes körű nyújtásának céljából összegyűjtse és kezelje személyes adatait.

6. Tájékoztatás az Adatkezelő honlapján alkalmazott sütikről:

A sütik által kezelt adatkör: az Adatkezelő honlapja a weboldal használata során a látogatóról,  illetve az  általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzíti és kezeli:

A honlapon alkalmazott sütik

Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljeskörűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

A kezelt adatkör: AVChatUserId, JSESSIONID, portal_referer.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

Használatot elősegítő sütik:

Megjegyzik a Felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése,  felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele.

Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a Felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Firefox:  https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

 

 1. Tájékoztatás az adatkezelésről

A Felhasználó kérésére – az általunk kezelt személyes – adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk, azokat szükség esetén módosítjuk. E-mailben küldött tájékoztatáskérést csak akkor tekintjük hitelesnek, ha azt a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozás, illetve ajánlatkérés során megadott e-mail címéről küldi.

A Felhasználó személyes adatainak törlését, módosítását bármikor írásban kérheti. Ettől független módon törölheti magát a hírlevélre feliratkozottak listájáról. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével van lehetősége.
A Felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a kertmenedzser@gmail.com címre kérjük eljuttatni. A törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül töröljük a kért adatokat.

A Weboldalon keresztül történő megrendelés esetén a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.

 1. Adatfeldolgozóra vonatkozó információk

Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során más adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő (Kertmenedzser Kft.) rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Kertmenedzser Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

 1. Az adatkezelés elvei

9.1. A Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.

9.2. A Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

9.3. A Személyes adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

9.4. A Személyes adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az érintett Felhasználó azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé.

9.5. Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt Személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 1. Az adatkezelés időtartama

10.1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

10.2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok – abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le – addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését, kivéve a számviteli bizonylatokat, amelyek megőrzésének ideje 8 év. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatás igénybevételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat (pl.: árverés, ranglista) nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

10.3. A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. A Társaság biztosítja, hogy ezen, automatikusan rögzített adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ha a Felhasználó Személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását megszüntette, vagy a szolgáltatásról leiratkozott, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye nem lesz beazonosítható.

 1. Rendelkezés személyes adatokkal

11.1. Személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a Személyes adatok törlése iránti igény a szolgáltatás belső levelező rendszerén küldött levélben kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. A hírlevelek küldése az oldalon található felhasználói felület beállításainak módosításával mondható le.

11.2. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is.

11.3. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

 1. Az adatkezelési szabályzat módosítása

A Kertmenedzser Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az Adatkezelési Szabályzat módosítását követően valamennyi Felhasználót megfelelő módon (hírlevélben, belépéskor felugró ablakban) tájékoztatni kell. A szolgáltatás további felhasználásával a Felhasználók a megváltozott adatkezelési szabályokat tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezésük kikérésére nincs szükség.

 1. Jogérvényesítés

Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv. valamint a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, www.naih.hu)

 1. Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre sem, ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;

ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.